Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - szczegóły postępowania w biurze nieruchomości CAPITAL ESTATE Łukasz Mileszko

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług  biura nieruchomości  jest  CAPITAL ESTATE Łukasz Mileszko z siedzibą w : 59-500 Złotoryja, ul. Rynek 5/5 ,  Regon 021089558, tel. +48 (76) 713 45 29, e-mail: biuro@capitalestate.pl
 2. Biuro przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • w związku z realizacją zawartych umów,
 • w ramach wykonywania obowiązków powierzonych Biuru,
 • w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych,
 • w przypadku ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • w związku z działaniami realizowanymi w interesie publicznym,
 • w przypadku prawnie uzasadnionego interesu biura, w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Biurem. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W szczególności:

 • w zakresie działalności związanej z pośrednictwem przy kupnie-sprzedaży nieruchomości, dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w okresie przygotowania i realizacji transakcji, po czym zostają usunięte,
 • w zakresie zawierania i realizowania umów najmu dane są przechowywane przez 5 lat od zakończenia umowy i po tym okresie zostaną usunięte, o ile nie są prowadzone żadne postępowania sądowe, w których wykorzystywane są powierzone dane osobowe.
 • w zakresie działalności związanej z pośrednictwem finansowym, dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w okresie przygotowania i realizacji transakcji, po czym zostają usunięte,

4. Rodzaje danych osobowych pobieranych i przetwarzanych przez Biuro:

 • w zakresie działalności związanej z pośrednictwem przy kupnie-sprzedaży nieruchomości:
  • dane osobowe zawarte w księdze wieczystej lub akcie notarialnym nieruchomości,
  • dane osobowe sprzedawcy i nabywcy w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy,
  • dane osobowe osób reprezentujących w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
 • w zakresie zawierania i realizowania umów najmu:
  • dane osobowe najemcy: imię i nazwisko, adres do korespondencji, pesel, numer dowodu osobistego, telefon oraz adres mailowy,
  • dane osobowe wynajmującego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, pesel, numer dowodu osobistego, nr konta bankowego, telefon oraz adres mailowy.
 • w zakresie pośrednictwa finansowego
  • dane osobowe Klienta obejmujące: imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego, adres do korespondencji, telefon oraz adres mailowy,

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • kancelarie notarialne współpracujące z biurem
 • instytucje finansowe współpracujące z biurem, w tym banki i pośrednicy kredytowi

6. Biuro chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez:

 • określenie sposobu nadzorowania danych zapisanych w postaci papierowej:
  • zapisane dane są przechowywane w sposób uporządkowany – w wersji oryginalnej w opisanych segregatorach, w sekcjach opisanych zakładkami,
  • potrzebne do wykorzystania dane są kopiowane, a po wykorzystaniu natychmiast niszczone
  • określona jest lista osób uprawnionych do dostępu i pobierania danych,
  • pomieszczenia zawierające dane osobowe nie są udostępniane osobom nieuprawnionym
 • określenie sposobu nadzorowania danych w postaci elektronicznej:
  • dane są składowane na serwerze w sieci wewnętrznej Biura,
  • dostęp do danych możliwy jest z uprawnionych stanowisk zabezpieczonych hasłem
  • określone są zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do tworzenie, wykorzystywania, zmieniania i zapamiętywania haseł dostępu
 • wykorzystywanie infrastruktury informatycznej gwarantującej pożądany poziom ochrony danych poprzez:
  • stworzenie wewnętrznej sieci z zaporą antywirusową,
  • korzystanie z komercyjnych wersji uznanych programów antywirusowych,
  • korzystanie z hostingu uznanego dostawcy,
  • szkolenia pracowników z zakresie wykorzystywania infrastruktury informatycznej,
  • oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawne działanie infrastruktury.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.
 

8. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych o ile nie ma to związku z realizacją zawartej z Biurem umowy. Wymienione działania nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano uprzednio.